Formació

Des d'aquest àmbit es pretén que els treballadors i les treballadores en actiu millorin les seves competències (coneixements, habilitats i actituds) per al desenvolupament de la seva professió, tot i que permet també l'accés de treballadors/ores en situació d'atur.
D'altra banda, actualment entenem la a formació contínua com una eina per accedir o reincorporar-se al món laboral i no és imprescindible estar en actiu.
La formació ocupacional més específica agrupa totes aquells accions o activitats destinades principalment  a persones en situació d'atur amb l'objectiu de millorar-ne la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral.Escola Municipal de Persones Adultes
L'escola de persones adultes té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l'educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.

Estudis que s'hi imparteixen:

 

- Ensenyaments bàsics

 • Instrumental I, per a començar a llegir i escriure.
 • Instrumental II, per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul.
 • Instrumental III, per a adquirir coneixements de cultura general.
- GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)
 • Curs adreçat a aquelles persones que vulguin obtenir aquest títol.    OFICIAL
 • Estudis del GESO a distància.
- Informàtica
 • Curs d'Informàtica inicial
 • TIC  per aprendre nocions i Internet.
- Accés a ensenyaments postobligatoris
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior OFICIAL.
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
- Idiomes
 • Anglès, nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MERC Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). OFICIAL.
 • Anglès perfeccionament (NOVETAT)

EMPA - Ribes
C/ Major, 110 (Masia Can Puig). 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 15 38
a8055853@xtec.cat
Codi del centre: 08055853
EMPA - Les Roquetes*
Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
Tel. 93 810 92 90
a8055853@xtec.cat
Codi del centre: 08055853
*(les aules es troben a l'edifici de l'Aulari Blanc, al c/ Miquel Servet, s/n).

Horari:

 • Ribes: Dimarts d'11 a 13 h.
 • Les Roquetes: Dijous d'11 a 13 h.
Condicions d'accés:
 • Ser major de 18 anys (en alguns cursos major de 16).
 • No és necessari el GES.

SEFED


Es tracta d'un programa de Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives en l'àmbit administratiu que permet cursar una formació administrativa amb certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa.
La formació pràctica es basa en el mètode de reproducció de situacions reals de treball, que té com a objectiu prioritari la formació de persones en el camp de l'administració d'empreses.
S'aprèn a través del mètode de la simulació. L'aula adopta la forma i la distribució d'una oficina administrativa d'una empresa on es reprodueixen les tasques pròpies dels departaments de comptabilitat, personal, comercial i recepció, combinades amb  formació complementària. Aquesta metodologia permet que l'alumnat aprengui en un context on es respira un ambient de treball i on es desenvolupen les condicions d'una relació laboral normal, cosa que facilita un aprenentatge molt més real.
Els cursos que imparteix el centre s'inicien al gener i juny de cada any i es fan en horari de matí. Tenen una durada de 890 hores, distribuïdes en 650 hores presencials en horari de 8 a 14 hores, 160 on-line, i la resta en pràctiques en una empresa real.

NOU CURS SEFED

Totes aquelles persones interessades en el curs SEFED poden posar-se en contacte trucant al telèfon de l'Aulari Blanc 938962301 o enviant mail a:
 marquezcy@santperederibes.cat

Inici del nou curs: octubre 2019

SEFED
C/ Miquel Servet, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
Tel. 938962301

Cursos SLO (Servei Local d'Ocupació)

Coaching per a la recerca de feina. Durada 24 hores.
DATES: 3, 4, 7, 9, 10 i 11 d'octubre.
Horari: de 9:30h a 13:30h
Lloc: A determinar

Treball competencial i recerca de feina per competències. Durada:28 h.
DATES: 14, 16, 21, 23, 28, 30 d'octubre i 4 de novembre.
Horari: de 9:30 a 13:30 h.
Lloc: A determinar


ACTIC

L'ACTIC és l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en aquest àmbit que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La sol·licitud i l'obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.
A Sant Pere de Ribes, n'és centre col·laborador el SEFED, a través del qual es posen els mitjans necessaris per fer la prova en condicions adequades i fa funcions d'informació i suport.

Centre col·laborador ACTIC
SEFED Sant Pere de Ribes
C/ Miquel Servet, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes 
Tel. 938962301

Enllaç relacionat


FOAP

La Formació d'Oferta en Àrees professionals Prioritàries (FOAP) està destinada a la realització d'accions formatives adreçades a principalment a persones en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO).
A més, es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació amb les característiques següents:
• Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social
• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%

• Majors de 45 anys

• Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys

• Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.

Aquest programa està cofinançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social EuropeuPFI-PTT

Els programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) s'adrecen als nois i les noies que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa i ser menor de 21 anys. 

La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment el la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés.

El curs està format per diferents blocs, formació bàsica, formació professional i formació en centres de treball.

El PFI-PTT Sant Pere de Ribes té dues especialitats formatives:

- Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
- Auxiliar d'hoteleria, cuina i servei de restauració.

ATENCIÓ: ENCARA HI HA PLACES VACANTS PER AL PROPER CURS 2019-2020!

MES INFORMACIÓ:Aulari Blanc
C/ Miquel Servet, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes 
Tel. 93 814 27 44 Mòbil. 671 577 245

Durada: 1 any acadèmic (des de setembre fins el juny)


Projectes innovadors i experimentals

El Programa de Projectes innovadors i experimentals pretén millorar l'activitat del sector de l'hosteleria, generador principal d'aocupació del territori, mitjançant la cooperació público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables.

L'objectiu del programa és donar suport a persones majors de 30 anys en situació d'atur prioritzant, les persones aturades de llarga durada que estiguin interessades en orientar i/o continuar desenvolupant el seu objectiu professional en l'àmbit de l'hosteleria en qualsevol de les seves vessants.

Per altra banda, es posaran en marxa noves metodologies que s'adaptin a les necessitats reals de les empreses del sector hostaler, per tal d'obtenir millors resultats en el processos de selecció i creació de borses de treball. 

Més informació: 93 810 92 90 (extensió 268 o 128)

ocupacio@santperederibes.cat
30 Plus

Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests darrers anys, ha estat el de les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en situació d'atur.

Amb la voluntat de poder reincorporar aquestes persones aturades al mercat de treball, es dissenya aquest nou programa que pren com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa: en funció dels llocs de treball existent al territori se seleccionen les persones més adients per aquestes vacants i se'ls facilita la formació especifica més adequada per desenvolupar correctament les tasques que li són requerides.

Aquesta acció està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.
Per a empreses:Per a persones aturades: